㊙️韩漫免费网站日韩黄漫

㊙️韩漫免费网站日韩黄漫

如无痛证,用此法而脉至者,此为吉兆。痞者,因太阳证当服麻黄汤而误用承气下之,而成痞满。

此与合病不相类。生地黄黄连汤,血药也,自内而之外者用之。

然自热而至温,自温而至厥,乃传经之邪,轻则四逆散,重则承气汤下之。逆而有四,或变为温疟,或变为风或变为温疫,此四者是也。

太阳阳明合病,当自利,若不利而呕者,葛根半夏汤。霍乱,头痛发热,身疼痛,热多欲饮水,五苓散;寒多不饮水者,理中汤。

 厥阴客热上冲,此热在里而气上也,大柴胡汤下之。 或有下证悉具而微恶寒者,大柴胡下之。

此取脉不取证也。攻里者,调胃承气是也。

Leave a Reply